อู่ทอง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลจริงหรือ? : สาระสังเขปจากหลักฐานเรณูวิทยาและเรดิโอคาร์บอน


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 16 ต.ค. 2013

การศึกษาทางเรณูวิทยาและกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จากอินทรีย์วัตถุ ของ ดร.ตรงใจ หุตางกูร ที่พบจากการเจาะสำรวจชั้นดินที่ความลึก 10 เมตร ณ วัดโคกยายเกตุ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอู่ทองไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร เพื่อพิสูจน์ทราบถึงสภาพแวดล้อมสมัยโบราณ และอายุที่แน่นอนของปรากฎการณ์ "การรุกเข้าสูงสุดของน้ำทะเลสมัยโฮโลซีน"

เอกสารฉบับเต็ม :