อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 193 ผลลัพธ์

กระเบื้อง

(1) (tile) เครื่องดินเผาทำเป็นแผ่นแบบบาง ใช้มุง ปูพื้น หรือบุอาคาร

(2) (ceramic) เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ หรือเศษภาชนะดินเผาทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ก่อนคริสตกาล

(before Christ, B.C., BC)

การกำหนดอายุทางคริสต์ศาสนา ที่กำหนดจากวันประสูติของพระเยซู โดยในวันที่พระเยซูประสูติถือเป็นการเริ่มต้นปีคริสต์ศักราช ส่วนระยะเวลาก่อนที่พระเยซูประสูติ เป็นช่วงก่อนคริสตกาล

อ่านเพิ่มเติม

ก่อนประวัติศาสตร์ (ยุค)

Prehistory (Period)

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษร การสิ้นสุดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องที่ไม่พร้อมกัน ในเอเชียตะวันตกรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรที่เก่าแก่ท

... อ่านเพิ่มเติม

ก่อนปัจจุบัน

Before Present (B.P.)

ระยะก่อนปี ค.ศ.1950 หรือ พ.ศ.2493

อ่านเพิ่มเติม

กึ่งก่อนประวัติศาสตร์

protohistory

การกำหนดช่วงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์/โบราณคดีของชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วแต่ยังไม่สามารถอ่านหรือถอดความเล่าเรื่องราวได้ หรือยังไม่แน่ใจว่ามีการใช้ตัวอักษรหรือไม่ แต่มีชุมชนที่มีตัวอักษรใช้

... อ่านเพิ่มเติม

เกียรติมุข

(Kiratimukha)

หรือ กีรติมุข [ดู หน้ากาล]

อ่านเพิ่มเติม

โกลน

rough-hew, hew roughly into shape, rough shape, crude form

(1) เกลาไว้ ทำเป็นรูปเลาๆ ไว้ เช่น โกลนไม้ โกลนเรือ

(2) การขึ้นรูปวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้ ดิน อิฐ หิน ปูน ศิลาแลง ด้วยการถาก เกลา หรื

... อ่านเพิ่มเติม

ขุดค้นทางโบราณคดี (การ)

excavation

(1) กระบวนการหรือกรรมวิธีการเก็บข้อมูลหรือการตรวจสอบทางโบราณคดี โดยการขุดหาวัตถุหลักฐานที่มีการทับถมในชั้นดิน เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเรื่องราว หรือการขุดค้นเพื่อตรวจสอบหรืออนุรักษ์ทา

... อ่านเพิ่มเติม

ขุดเจาะ

(augering)

การขุดทดสอบเบื้องต้นโดยใช้เครื่องเจาะแบบสว่าน (auger) เก็บตัวอย่างดินเป็นชั้นสมมติชั้นละประมาณ 10-20 เซนติเมตร สามารถเก็บตัวอย่างได้ลึกตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ถึง 3 เมตร เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลเบ

... อ่านเพิ่มเติม

ขุดตรวจ (การ)

(test excavation)

การขุดค้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม

ขุดแต่งทางโบราณคดี (การ)

(excavation, building excavation)

(1) เป็นวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีรูปแบบหนึ่ง สำหรับใช้ตรวจสอบศึกษาร่องรอยหลักฐานประเภทสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม

(2) เป็นวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีรูปแบบหนึ่ง ลักษณะของ

... อ่านเพิ่มเติม

ค่าอายุเชิงเทียบ

relative date

ค่าอายุที่ให้ผลเป็นการเรียงลำดับอายุของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุจากเก่าไปใหม่ หรือจากใหม่ไปเก่า ค่าอายุแบบนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขจำนวนปีก่อนปัจจุบัน แต่ระบุเป็นลำดับอายุเชิงเทียบระหว่

... อ่านเพิ่มเติม

ค่าอายุแบบสัมบูรณ์

absolute date, chronometric date

ค่าอายุที่ระบุเป็นปีที่เชื่อมโยงได้กับปฏิทิน หรือเป็นตัวเลขจำนวนปีก่อนปัจจุบัน เช่น 500 ปีมาแล้ว 500 ปีก่อนคริสตกาล พุทธศตวรรษที่ 25 พ.ศ.1000 เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติม

คูน้ำคันดิน

moat and mound, clay wall and moat, moat and clay embankment, moat and mud-rampart

สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ประกอบด้วยมูลดินและร่องน้ำเป็นแนวยาวขนานกัน เพื่อการชลประทาน กักเก็บน้ำ การป้

... อ่านเพิ่มเติม

คูเมือง

city moat, city ditch, moat, ditch

ร่องน้ำหรือทางน้ำที่ขุดขึ้นหรือดัดแปลงจากทางน้ำธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเมือง ขนานกับแนวกำแพงเมือง

 

“คลองคูเมืองเดิม” คูเมืองของกรุงธนบุรี

ที่มาภาพ : “คลองคูเมืองเดิม.

... อ่านเพิ่มเติม

เครื่องคร่ำ

(inlaid metalwares)

เครื่องโลหะที่ตกแต่งด้วยการนำเส้นโลหะอื่น เช่น นำเงินหรือทองที่รีดเป็นลวดหรือแถบบางๆ ฝังลงในร่องที่ขุดเป็นลวดลายบนโลหะเหล็กหรือสำริด จากนั้นกวดให้เรียบเสมอ แล้วจึงขัดให้ขึ้นมัน ถ้า

... อ่านเพิ่มเติม

เครื่องถม

(niello wares, niellowares)

(1) ภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำโดยใช้ผงยาถมผสมน้ำประสานทอง ถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เงางาม

(2) ภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะ แก

... อ่านเพิ่มเติม