อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

พระบฏ

Phra Bot, Buddha’s banner

ผืนผ้าที่เขียนหรือทอเป็นรูปที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น ภาพพระพุทธเจ้า ภาพพุทธประวัติ ภาพรอยพระพุทธบาท ภาพเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ เพื่อใช้แขวนสำหรับเคารพบูชา

ที่มาภาพ : จารุ

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกร

seal, emblem

(1) พระตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้สำหรับประทับในเอกสารทั้งที่เป็นเอกสารทางราชการ และเอกสารส่วนพระองค์

จำแนกตามรูปแบบและหลักการใช้ได้หลายองค์และหลายประเภท ตามโบราณราชประเพณีถือว่าพระราชลัญจ

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน

the national emblem of Thailand, Coat of Arms, the national arms, royal seal, royal emblem

หรือที่เรียกว่าตราแผ่นดิน หมายถึง ตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแท

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรประจำพระองค์

privy seal of king, royal seal of king

พระตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ 

 

พระราชลั

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน

royal seal, royal emblem

ตราประจำชาดต่างๆ ซึ่งใช้ประทับกำกับเอกสารสำคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่มิใช่สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยในรัชสมัยในรัชสมัยหนึ่งเป็นการเฉพาะ มีดังนี้

          พร

... อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์

museum

สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ

อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

National Museum

สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ในกรณีของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติโ

... อ่านเพิ่มเติม