อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

cultural resource

ทรัพย์สินในระบบวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งทรัพยากรทางรูปธรรม และนามธรรม ที่มีคุณค่าทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน แบ่งเป็น
     - ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ สถานที่ อาคาร วัตถุ เอกสารทาง

... อ่านเพิ่มเติม

ทศชาติ, ภาพ

Dasajāti, ten incarnations of the Buddha (picture)

ภาพเล่าเรื่องชาดกในมหานิบาตอันเป็นสิบพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ชาดกทั้งสิบชาตินี้เป็นการบําเพ็ญบารม

... อ่านเพิ่มเติม

เทอราคอตตา

terracotta, terra cotta, terra-cotta

(1) บางครั้งเรียก เครื่องดินเผา เป็นการแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผาตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ใช้เรียกวัตถุดินเผาที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เผาแ

... อ่านเพิ่มเติม