อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ธรณีกาล

geologic time scale


(1) ลำดับอายุทางธรณีวิทยา เริ่มตั้งแต่กำเนิดโลกราว 4,500 ล้านปีมาแล้ว ประกอบด้วย บรมยุค (eon) มหายุค (era) ยุค (period) และสมัย (epoch)

ปัจจุบันอยู่ใน บรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanero

... อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยาทางโบราณคดี

geoarchaeology

เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางธรณีวิทยาด้านต่างๆ โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ (geography) ธรณีวิทยา (geology) และโลกศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์โลก (earth sciences) รวมถึงปฐพีวิทยา (soil science) เข้า

... อ่านเพิ่มเติม

ธรรมเจดีย์

(dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, doctrinal shrine)

(1) พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก เป็นต้น

(2) เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมที่มักจารลงบนใบลา

... อ่านเพิ่มเติม

ธาตุเจดีย์

Relic stupa

เดิมหมายถึง เจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อมาหมายรวมถึงเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหาจักรพรรดิ์ และพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม