ธรรมเจดีย์


(dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, doctrinal shrine)

(1) พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก เป็นต้น

(2) เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมที่มักจารลงบนใบลาน หรือวัสดุอื่นๆ

ที่มา :

(1) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 258.