อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์

บฏ

fabric, textile, cloth, banner

ผืนผ้า ผ้าทอ [ดูเพิ่มเติมใน พระบฏ]

อ่านเพิ่มเติม

บริบททางโบราณคดี

(archaeological context)

บริบททางโบราณคดี คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เวลา และสถานที่ ซึ่งมีผลและเกี่ยวข้องกับหลักฐานทางโบราณคดีนั้นๆ

ลักษณะของบริบททางโบราณคดี สามารถแบ่งได้เป็น

... อ่านเพิ่มเติม

บริโภคเจดีย์

(commemorative stupa)

(1) สถานที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ เช่น สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน เป็นต้น

(2) สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เหล่าสาวกใช้ปลงธรรม เพื่อ

... อ่านเพิ่มเติม

บ้านมีไฟ

(1) สิ่งก่อสร้างที่กล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ ประเทศกัมพูชา เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พักคนเดินทาง ปัจจุบันเหลือร่องรอยเพียงอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างด้วยศิลาแลงหรือหิ

... อ่านเพิ่มเติม

บูรณะ, บุรณะ

restoration, restore

(1) การซ่อมแซมโบราณสถานเพื่อฟื้นฟูรูปแบบหรือลักษณะเดิมของโบราณสถานนั้น โดยคำนึงถึงวัสดุ เทคนิค ฝีมือช่าง และสถานที่ดั้งเดิม รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่จำเป็

... อ่านเพิ่มเติม

เบี้ยดินเผา

clay counter, clay roundle

โบราณวัตถุที่มีลักษณะเป็นแผ่นดินเผาลักษณะกลมแบนขนาดเล็ก อาจทำมาจากเศษภาชนะดินเผามาตกแต่งให้กลม มีทั้งแบบที่มีลวดลายและไม่มีลวดลาย ยังไม่ทราบประโยชน์ใช้สอยหรือหน้าที่การใช้งา

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดี

Archaeology, Archeology

(1) วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐานต่างๆที่พบบนดิน ใต้ดิน และใต้น้ำ ได้แก่ โบราณวัตถุ และโบราณสถาน แล้วนำหลักฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดีชาติพันธุ์วิทยา

ethnoarchaeology

(1) แนวทางการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดทางชาติพันธุ์วรรณาและแนวคิดทางโบราณคดี มีจุดมุ่งหมายหลักในการทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้วิธีการศึกษาทางโบราณคดี ศึกษาสังคม วัฒนธรรมในปัจ

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

prehistoric archaeology

สาขาวิชาแขนงหนึ่งของวิชาโบราณคดี ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในสังคมที่ยังไม่มีตัวอักษรใช้ โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ (ประมาณ

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณคดียุคประวัติศาสตร์

historic archaeology

สาขาวิชาแขนงหนึ่งของวิชาโบราณคดี ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในสังคมที่มีตัวอักษรใช้แล้ว ในประเทศไทย โบราณคดียุคประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อมีการรับวัฒนธรรมอินเดีย ปรากฏหลัก

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณโลหะวิทยา

archaeometallurgy

การศึกษาทางด้านโบราณคดีที่เน้นศึกษาและทำความเจ้าใจเรื่องกำเนิดและพัฒนาการของการใช้และผลิตโลหะชนิดต่างๆ ในฐานะที่เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม

โบราณวัตถุ

artifact, artefact, antique, find

(1) สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประ

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณวัตถุที่พบร่วม

associated find

โบราณวัตถุอื่นที่พบร่วมกับโบราณวัตถุในที่เดียวกัน หรือพบในชั้นดินเดียวกันแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

อ่านเพิ่มเติม

โบราณวัตถุบนผิวดิน

surface find

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบบนผิวดิน ซึ่งอาจเป็นโบราณวัตถุที่พบในการสำรวจ หรือพบก่อนการขุดค้น

อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถาน

monument, ancient monument, remain, ancient remain

(1) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์ หรื

... อ่านเพิ่มเติม

โบราณสถานที่ยังใช้ประโยชน์

living monument

โบราณสถานที่ยังคงใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม