อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

สงวนรักษา

preservation, preserve

การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้คงอยู่ในสภาพที่ปรากฏ และชะลอการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เสียหายต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

สถูป

Stupa

(1) แรกเริ่มมีที่มาจากเนินดินหลุมฝังศพ หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ เพื่อเป็นอนุสรณ์และกราบไหว้บูชา ดังนั้นสถูปจึงมีความหมายพ้องกับเจดีย์ และใช้แทนกันได้ บางครั้งพบว่าใช้ควบคู

... อ่านเพิ่มเติม

สถูปเจดีย์

เป็นคำที่มีความหมายซ้อนทับกันของ 2 คำ คือ “สถูป” และ “เจดีย์” มักใช้กันในไทย หมายความถึง “สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุ และสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์

อ่านเพิ่มเติม

สำนักสงฆ์

monastic residence, monks’ lodging

(1) วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา

(2) สถานที่พำนักอาศัยของหมู่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ผืนที่ดินแห่งนั้นเพื่อจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ดังนั้น

... อ่านเพิ่มเติม

สำริด

bronze

โลหะผสมหรือโลหะเจือ (alloy) ชนิดหนึ่งที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก และมีดีบุกที่ช่างโลหะตั้งใจเติมลงไปผสมอยู่ตั้งแต่ 1% ขึ้นไปเป็นส่วนผสมรอง แต่โดยทั่วไปสำริดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ทำเครื่อ

... อ่านเพิ่มเติม

สิ่งเทียมโบราณวัตถุ

duplicate antique

สิ่งที่ทำเทียมโบราณวัตถุหรือส่วนของโบราณวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งเทียมศิลปวัตถุ

duplicate object of art

สิ่งที่ทำเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม

สิม

เป็นภาษาพื้นถิ่นอีสาน หมายถึง อุโบสถ หรือ โบสถ์ เชื่อกันว่า สิม มาจากคำว่า สีมา  

อ่านเพิ่มเติม

สีมา

(1) เขตแดน

(2) เครื่องหมายแสดงเขต ตามพุทธบัญญัติระบุว่า สีมามี 8 ชนิด คือ ภูเขา หิน ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ และน้ำ สีมามักทำด้วยหิน ปักล้อมรอบอุโบสถ เรียกว่า เสมา ก็ได้ 

(3) ขอบเขตแห่งพื้นท

... อ่านเพิ่มเติม

เสมา

(1) เครื่องหมายที่ปักแสดงขอบเขตแห่งสีมา หรือเครื่องหมายบอกหรือแสดงขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์ ในวัฒนธรรมไทยนิยมใช้แผ่นหินหรือศิลาเป็นวัสดุ เรียก ใบเสมา ใบสีมา หรือใบพัทธสีมา [ดู สีมา]

(2) เรียกสิ่งท

... อ่านเพิ่มเติม