อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ปฏิสังขรณ์

reconstruction, reconstruct

(1) ความหมายเดิมหมายถึง การซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมศาสนสถาน และศาสนวัตถุ อันเนื่องในพระพุทธศาสนาทั้งรูปธรรมและนามธรรมให้มั่งคงแข็งแรง หรือให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

... อ่านเพิ่มเติม

ประกอบคืนสภาพ (การ)

Anastylosis

วิธีการบูรณะโบราณสถาน โดยใช้วัสดุดั้งเดิมของโบราณสถานนำมาประกอบใหม่ ณ ตำแหน่งเดิม การจัดชิ้นส่วนเก่าใส่ในรูปแบบเดิมนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของข้อมูลทางวิชาการทั้งทางด้านโบราณคดีและสถาปัตยกรรม ส

... อ่านเพิ่มเติม

ประณีตศิลป์

(Thai minor arts, Pranit Silpa Thai)

การช่างฝีมือที่ประดิดประดอยขึ้นด้วยความละเอียดอ่อน พิถีพิถัน ตั้งอกตั้งใจ มุ่งเน้นคุณค่าทางความงาม ให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งสวยงาม มีคุณค่า ควรชมยิ่งกว่าประโยชน์

... อ่านเพิ่มเติม

ประดับกระจก

glass mosaic

การประดับพื้นผิวของงานช่าง ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม หรือประณีตศิลป์ด้วยแผ่นกระจกที่ได้รับการตัดแบ่งและแต่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ที่มีสีเดียวหรือสีต่างกัน ติดต่อกันเป็นลวดลาย โดยใช้รักสม

... อ่านเพิ่มเติม

ประภามณฑล

(prabhāmanฺdaฺla, halo)

(1) รัศมีที่ปรากฏอยู่รอบพระเศียรของพระพุทธเจ้า หรือเศียรของบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากพระพุทธเจ้า เช่น พระโพธิสัตว์ เทพ เทพี บุคคลชั้นสูง หรือบุคคลอันประเสริฐ อันแสดงถึงปัญญาหรืออำน

... อ่านเพิ่มเติม

ประภาวลี

(prabhāvali)

รัศมีหรือแสงที่ปรากฏกายของพระพุทธเจ้าหรือบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากพระพุทธเจ้า เช่น พระโพธิสัตว์ เทพ เทพี บุคคลชั้นสูง หรือบุคคลอันประเสริฐ อันแสดงถึงทิพยอำนาจที่เปล่งรัศมีออกมาโดยรอบร่างกาย

... อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ (ยุค)

History (Period)

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อมนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรแล้ว 

สำหรับในประเทศไทยนักวิชาการได้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ตามพัฒนาการของรูปแบบศิลปกรรมและเอกสารโบราณ ดังน

... อ่านเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

Ethnohistory

สาขาหนึ่งในวิชามานุษยวิทยาว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณาอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ทางชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในวัฒนธรรมของช่วงเวลาหนึ่ง โดยกา

... อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทขอม

(Khmer temple, Khmer castle, Prasat)

(1) อาคารที่มีเรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยมใช้ประดิษฐานรูปเคารพ ส่วนยอดทำเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ชั้นเหล่านี้ทำเลียนแบบเรือนธาตุแต่ย่อส่วน เป็นสัญลักษณ์ของวิมานที่สถ

... อ่านเพิ่มเติม

ปราสาทขอมในประเทศไทย

1. ความหมาย ที่มาของรูปแบบ คติการสร้าง และความสำคัญของปราสาทขอม

1.1 ความหมาย

คำว่า “ปราสาท” (Prasada) มาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต หมายถึง อาคารที่มีส่วนกลางเป็นห้องเรียกว่า “ห้องครรภคฤหะ” หรือ “เรือนธาตุ

... อ่านเพิ่มเติม