อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ขุดค้นทางโบราณคดี (การ)

excavation

(1) กระบวนการหรือกรรมวิธีการเก็บข้อมูลหรือการตรวจสอบทางโบราณคดี โดยการขุดหาวัตถุหลักฐานที่มีการทับถมในชั้นดิน เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเรื่องราว หรือการขุดค้นเพื่อตรวจสอบหรืออนุรักษ์ทา

... อ่านเพิ่มเติม

ขุดเจาะ

(augering)

การขุดทดสอบเบื้องต้นโดยใช้เครื่องเจาะแบบสว่าน (auger) เก็บตัวอย่างดินเป็นชั้นสมมติชั้นละประมาณ 10-20 เซนติเมตร สามารถเก็บตัวอย่างได้ลึกตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ถึง 3 เมตร เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลเบ

... อ่านเพิ่มเติม

ขุดตรวจ (การ)

(test excavation)

การขุดค้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางโบราณคดี

อ่านเพิ่มเติม

ขุดแต่งทางโบราณคดี (การ)

(excavation, building excavation)

(1) เป็นวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีรูปแบบหนึ่ง สำหรับใช้ตรวจสอบศึกษาร่องรอยหลักฐานประเภทสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม

(2) เป็นวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีรูปแบบหนึ่ง ลักษณะของ

... อ่านเพิ่มเติม