ขุดแต่งทางโบราณคดี (การ)


(excavation, building excavation)

(1) เป็นวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีรูปแบบหนึ่ง สำหรับใช้ตรวจสอบศึกษาร่องรอยหลักฐานประเภทสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม

(2) เป็นวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีรูปแบบหนึ่ง ลักษณะของการขุดโดยทั่วไปเป็นการขุดลอกเอาชั้นดินหรือเศษชิ้นส่วนของโบราณสถานที่พังทลายลงมาทับถมซากรากฐานโบราณสถานเดิมออก เพื่อศึกษารูปทรง เทคนิคการก่อสร้าง

ที่มา :

(2) พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. โบราณคดีเบื้องต้น. (นิคม มูสิกะคามะ บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517.