ขุดเจาะ


(augering)

การขุดทดสอบเบื้องต้นโดยใช้เครื่องเจาะแบบสว่าน (auger) เก็บตัวอย่างดินเป็นชั้นสมมติชั้นละประมาณ 10-20 เซนติเมตร สามารถเก็บตัวอย่างได้ลึกตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ถึง 3 เมตร เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางธรรมชาติไปศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.