อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

โฮโลซีน, สมัย

Holocene epoch

(1) การแบ่งยุคสมัยทางธรณีวิทยา อยู่ในช่วงสมัยที่ 2 ของยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period) เป็นสมัยหลังของยุคน้ำแข็ง มีอายุราว 10,000 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงสมัยที่แผ่นน้ำแข็งบนผิ

... อ่านเพิ่มเติม