อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

วัด

Wat, temple, monastery,

(1) สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช เป็นต้น

(2) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ร

... อ่านเพิ่มเติม

วัดราษฎร์

private monastery, community monastery

(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง

(2) วัดที่ราษฎรทั้งหลายสร้างขึ้นตามศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลวง, พระอารามหลวง

royal monastery

(1) วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีพระอารามหลวง

(2) วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง หรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้น

... อ่านเพิ่มเติม

วิสุงคามสีมา

consecrated boundaries, consecrated area, land-grant boundaries, concessions

(1) เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ

(2) เขตพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชายุญาตเพื่อใช้จัด

... อ่านเพิ่มเติม

วิหารคด

(cloister)

(1) ชื่อที่ใช้เรียกแทน ระเบียงคด

(2) วิหารหลายหลังที่ก่อสร้างเรียงกันล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน

อ่านเพิ่มเติม

แว

spindle whorl

(1) อุปกรณ์ในการปั่นฝ้ายเพื่อให้เป็นเส้นด้าย ส่วนใหญ่ทำมาจากดินเผา มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือทรงคล้ายกรวยตัดหรือรูปลูกคิดเจาะรูตรงกึ่งกลางผ่านตลอด

(2) โบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายแว ซึ่งสันนิษ

... อ่านเพิ่มเติม