แว


spindle whorl

(1) อุปกรณ์ในการปั่นฝ้ายเพื่อให้เป็นเส้นด้าย ส่วนใหญ่ทำมาจากดินเผา มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือทรงคล้ายกรวยตัดหรือรูปลูกคิดเจาะรูตรงกึ่งกลางผ่านตลอด

(2) โบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายแว ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ในการปั่นด้าย

 

แวดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

ที่มาภาพ : http://trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?board=trip&content=4245

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.