ขุดตรวจ (การ)


(test excavation)

การขุดค้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางโบราณคดี

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.