ก่อนคริสตกาล


(before Christ, B.C., BC)

การกำหนดอายุทางคริสต์ศาสนา ที่กำหนดจากวันประสูติของพระเยซู โดยในวันที่พระเยซูประสูติถือเป็นการเริ่มต้นปีคริสต์ศักราช ส่วนระยะเวลาก่อนที่พระเยซูประสูติ เป็นช่วงก่อนคริสตกาล

ที่มา :