กึ่งก่อนประวัติศาสตร์


protohistory

การกำหนดช่วงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์/โบราณคดีของชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วแต่ยังไม่สามารถอ่านหรือถอดความเล่าเรื่องราวได้ หรือยังไม่แน่ใจว่ามีการใช้ตัวอักษรหรือไม่ แต่มีชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วกล่าวถึงหรือบันทึกถึงชุมชนนี้ และมีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนทำให้ทราบว่าเป็นชุมชนเดียวกัน

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.