คูเมือง


city moat, city ditch, moat, ditch

ร่องน้ำหรือทางน้ำที่ขุดขึ้นหรือดัดแปลงจากทางน้ำธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวเมือง ขนานกับแนวกำแพงเมือง

 

“คลองคูเมืองเดิม” คูเมืองของกรุงธนบุรี

ที่มาภาพ : “คลองคูเมืองเดิม.” ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 27 สิงหาคม 2558. แหล่งที่มา http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web/?q=node/333

 

คูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่

ที่มาภาพ : http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=moonfleet&month=12-2009&date=25&group=104&gblog=80

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.