โกลน


rough-hew, hew roughly into shape, rough shape, crude form

(1) เกลาไว้ ทำเป็นรูปเลาๆ ไว้ เช่น โกลนไม้ โกลนเรือ

(2) การขึ้นรูปวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้ ดิน อิฐ หิน ปูน ศิลาแลง ด้วยการถาก เกลา หรือปั้นอย่างคร่าวๆ ก่อนตกแต่งให้สมบูรณ์ต่อไป

 

โกลนพระพุทธรูปสมัยทวารวดี

ที่มาภาพ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์. (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 27 สิงหาคม 2558 แหล่งที่มา https://nationalmuseumppcd.wordpress.com/การจัดแสดงและโบราณวัตถุ/โบราณวัตถุ/โกลนพระพุทธรูป

ที่มา :

(1) ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน, 2556 : 160.

(2) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.