คูน้ำคันดิน


moat and mound, clay wall and moat, moat and clay embankment, moat and mud-rampart

สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ประกอบด้วยมูลดินและร่องน้ำเป็นแนวยาวขนานกัน เพื่อการชลประทาน กักเก็บน้ำ การป้องกันข้าศึกศัตรู หรือเพื่อแสดงขอบเขตและอาณาบริเวณ

 

คูน้ำคันดินของเมืองโบราณโนนเมือง จ.ขอนแก่น

 

ภาพถ่ายทางอากาศเมืองโบราณโนนเมือง จ.ขอนแก่น ที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ

ที่มาภาพ : https://www.google.co.th/maps/

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.