กระเบื้อง


(1) (tile) เครื่องดินเผาทำเป็นแผ่นแบบบาง ใช้มุง ปูพื้น หรือบุอาคาร

(2) (ceramic) เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ หรือเศษภาชนะดินเผาทั่วไป

ที่มา :

(1) (2) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.