ค่าอายุเชิงเทียบ


relative date

ค่าอายุที่ให้ผลเป็นการเรียงลำดับอายุของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุจากเก่าไปใหม่ หรือจากใหม่ไปเก่า ค่าอายุแบบนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขจำนวนปีก่อนปัจจุบัน แต่ระบุเป็นลำดับอายุเชิงเทียบระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีที่นำมาเทียบเคียงกัน โดยเมื่อเทียบเคียงแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าอายุเชิงเทียบ ค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่า คือ เท่ากัน มากกว่าหรือเก่ากว่า น้อยกว่าหรือใหม่กว่า 

การกำหนดค่าอายุเชิงเทียบช่วยให้สามารถสรุปว่าสิ่งใดอายุเท่ากับสิ่งใด หรือสิ่งใดเก่าสิ่งใด หรือสิ่งใดใหม่กว่าสิ่งใด

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.