อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 101 ถึง 120 จาก 193 ผลลัพธ์

เผาเคลือบ

glost firing

การนำภาชนะหรือเครื่องปั้นชนิดอื่นที่ตากแห้งสนิทแล้ว หรือที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว มาชุบน้ำยาเคลือบแล้วนำไปเผา

อ่านเพิ่มเติม

เผาดิบ

biscuit firing

การนำภาชนะหรือเครื่องปั้นที่ขึ้นรูปและตากแห้งสนิทแล้วมาเผา ก่อนที่จะทำการตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ ต่อไป หรือบางครั้งก็สามารถนำมาใช้ได้เลย เคยเชื่อกันว่ามีขั้นตอนนี้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

... อ่านเพิ่มเติม

ฝักเพกา

(1) ส่วนกิ่งของนภศูล ลักษณะคล้ายฝักเพกา แต่บางท่านใช้คำว่า “ฝักเพกา” เรียกแทนนภศูลทั้งอันก็มี

(2) เครื่องโลหะประดับยอดปรางค์ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเครื่องประดับที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “ลำภุขัน” ฝักเ

... อ่านเพิ่มเติม

ฝาขัดตาน

ฝาเรือนทำด้วยผิวไม่ไผ่บง (ไผ่สีสุก) ขัดกันเป็นลูกคลื่นสลับแนวในทางตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ฝาขัดแตะ

wall of plaited bamboo strips

ฝาหรือฝาผนังของเรือนไทยที่ทำด้วยไม่ไผ่ผ่าซีกและสานขัดกัน

 

อ่านเพิ่มเติม

ฝาขัดแตะพอกดิน

ฝาขัดด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก พอกฉาบด้วยดินเหนียวผสมฟางและมูลโคเพื่ออุดปิดช่องห่างระหว่างซี่ไม้ไผ่ ฝาชนิดนี้นิยมใช้กับโรงที่ทำขึ้นเพื่อเก็บพืช เช่น ยุ้ง ฉาง สามารถใช้กันฝนได้อย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

พระบฏ

Phra Bot, Buddha’s banner

ผืนผ้าที่เขียนหรือทอเป็นรูปที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น ภาพพระพุทธเจ้า ภาพพุทธประวัติ ภาพรอยพระพุทธบาท ภาพเจดีย์จุฬามณี ฯลฯ เพื่อใช้แขวนสำหรับเคารพบูชา

ที่มาภาพ : จารุ

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกร

seal, emblem

(1) พระตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้สำหรับประทับในเอกสารทั้งที่เป็นเอกสารทางราชการ และเอกสารส่วนพระองค์

จำแนกตามรูปแบบและหลักการใช้ได้หลายองค์และหลายประเภท ตามโบราณราชประเพณีถือว่าพระราชลัญจ

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน

the national emblem of Thailand, Coat of Arms, the national arms, royal seal, royal emblem

หรือที่เรียกว่าตราแผ่นดิน หมายถึง ตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแท

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรประจำพระองค์

privy seal of king, royal seal of king

พระตราที่ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ 

 

พระราชลั

... อ่านเพิ่มเติม

พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน

royal seal, royal emblem

ตราประจำชาดต่างๆ ซึ่งใช้ประทับกำกับเอกสารสำคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่มิใช่สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยในรัชสมัยในรัชสมัยหนึ่งเป็นการเฉพาะ มีดังนี้

          พร

... อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์

museum

สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ

อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

National Museum

สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ในกรณีของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติโ

... อ่านเพิ่มเติม

ฟุงเหงียน, วัฒนธรรม

Phung Nguyen culture

วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยหินใหม่และสมัยสําริดของเวียดนามภาคเหนือ เป็นวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่รวมกัน เป็นชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม รู้จักการปลูกข้าวและเลี้ยง

... อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผา

pottery

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นภาชนะ มีรูปทรงต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วย ไห ชาม กระปุก ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง

stoneware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อหิน ภาชนะดินเผาเนื้อคล้ายหิน หรือเครื่องหิน เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะแกร่

... อ่านเพิ่มเติม

ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ

earthenware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องดิน หรือภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะห

... อ่านเพิ่มเติม