อภิธานศัพท์


| | ฃ | | ฅ | ฆ | | | | | | ฌ | ญ | ฎ | ฏ | ฐ | | ฒ | ณ | | | | | | | | | | | | | | | | | ฤ | | ฦ | | | ษ | | | ฬ | | | ทั้งหมด

แสดง 141 ถึง 160 จาก 193 ผลลัพธ์

ลิงลิงโอ

(lingling-o)

ตุ้มหูเป็นห่วงกลมมีปุ่มยื่นออกมา 2-4 ปุ่ม ทำจากหินตระกูลหยก เปลือกหอย และแก้ว

อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดแก้วขี้เถ้าพืชที่มีแคลเซี่ยมสูง

ลูกปัดแก้วขี้เถ้าพืชที่มีแคลเซี่ยมสูง (v-Na-Ca) มีขี้เถ้าของพืชเป็นส่วนผสมในการผลิตแก้ว มีปริมาณของแคลเซียม 5-10% โซเดียม 10% ขึ้นไป และมีปริมาณโปแตสเซียมและแมกนีเซียม มากกว่า 2% มีการผลิตขึ้นในแถบตะว

... อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดแก้วขี้เถ้าพืชที่มีอลูมิน่าสูง

ลูกปัดแก้วขี้เถ้ำพืชที่มีอลูมิน่าสูง (v-Na-Al) มีขี้เถ้าของพืชเป็นส่วนผสมในการผลิตแก้ว มีปริมาณของอลูมิน่า 2-6% แคลเซี่ยม 5-10% แมกนีเซียม 2-5% โซเดียม 10-17% โปแตสเซียม 2-5% ผลิตครั้งแรกในเมืองบาร่า

อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดแก้วแคลเซียม

ลูกปัดแก้วแคลเซียม (m-Na-Ca) เป็นลูกปัดแก้วที่มีปริมาณแคลเซียมสูงตั้งแต่ 5% ขึ้นไป อลูมิน่า 2-3% และโซเดียม 10% ขึ้นไป เริ่มผลิตขึ้นที่ประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดแก้วซิลิกาสูง

(Faience)

ลูกปัดแก้วที่มีปริมาณของซิลิกามากกว่า 90% ขึ้นไป เริ่มผลิตขึ้นครั้งแรกในประเทศอียิปต์ เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดแก้วตะกั่ว

ลูกปัดแก้วตะกั่ว (Pb) เป็นลูกปัดแก้วที่มีปริมาณของตะกั่ว มากกว่า 20% ขึ้นไป เริ่มผลิตขึ้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดแก้วโปแตสเซียม

ลูกปัดแก้วโปแตสเซียม (K) เป็นลูกปัดแก้วที่มีปริมาณโปแตสเซียม 15% ขึ้นไป เริ่มผลิตขึ้นที่อินเดีย หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดแก้วอลูมิน่า

ลูกปัดแก้วอลูมิน่า (m-Na-Al) เป็นลูกปัดแก้วที่มีปริมาณอลูมิน่าสูงตั้งแต่ 5% ขึ้นไป แคลเซียม 2-3% และโซเดียม 10% ขึ้นไป เริ่มผลิตขึ้นที่ประเทศอินเดีย และประเทศศรีลังกา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วัด

Wat, temple, monastery,

(1) สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช เป็นต้น

(2) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ร

... อ่านเพิ่มเติม

วัดราษฎร์

private monastery, community monastery

(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง

(2) วัดที่ราษฎรทั้งหลายสร้างขึ้นตามศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม

วัดหลวง, พระอารามหลวง

royal monastery

(1) วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีพระอารามหลวง

(2) วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง หรือวัดที่รัฐบาลหรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้น

... อ่านเพิ่มเติม

วิสุงคามสีมา

consecrated boundaries, consecrated area, land-grant boundaries, concessions

(1) เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ

(2) เขตพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชายุญาตเพื่อใช้จัด

... อ่านเพิ่มเติม

วิหารคด

(cloister)

(1) ชื่อที่ใช้เรียกแทน ระเบียงคด

(2) วิหารหลายหลังที่ก่อสร้างเรียงกันล้อมรอบสิ่งก่อสร้างประธาน

อ่านเพิ่มเติม

แว

spindle whorl

(1) อุปกรณ์ในการปั่นฝ้ายเพื่อให้เป็นเส้นด้าย ส่วนใหญ่ทำมาจากดินเผา มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือทรงคล้ายกรวยตัดหรือรูปลูกคิดเจาะรูตรงกึ่งกลางผ่านตลอด

(2) โบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายแว ซึ่งสันนิษ

... อ่านเพิ่มเติม

ศิลปวัตถุ

objects of art

สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปะถ้ำ

parietal art, rock art

งานศิลปะซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้นบนผนังถ้ำ หรือเพิงผา (rock shelter) ได้แก่ ภาพเขียนสี (rock painting) ภาพขูดขีด (rock engraving) ภาพแกะสลัก (rock carving) รวมไปถึงประติมากรรมดินแล

... อ่านเพิ่มเติม

ศิลาวรรณา

Petrographic analysis

เป็นเทคนิควิธีการวิเคราะห์ของธรณีวิทยา (Geology) ที่ใช้ตรวจสอบวิเคราะห์หินและแร่ โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างและแร่ธาตุต่างๆ โดยจัดทำเป็นสไลด์แผ่นบางและตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด p

... อ่านเพิ่มเติม