ศิลปวัตถุ


objects of art

สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ

ที่มา :

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 (รก.2535/38/12)