ค่าอายุแบบสัมบูรณ์


absolute date, chronometric date

ค่าอายุที่ระบุเป็นปีที่เชื่อมโยงได้กับปฏิทิน หรือเป็นตัวเลขจำนวนปีก่อนปัจจุบัน เช่น 500 ปีมาแล้ว 500 ปีก่อนคริสตกาล พุทธศตวรรษที่ 25 พ.ศ.1000 เป็นต้น 

ที่มา :

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.