ก่อนปัจจุบัน


Before Present (B.P.)

ระยะก่อนปี ค.ศ.1950 หรือ พ.ศ.2493

ที่มา :