เมืองเชียงแสน 2557


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 1 ต.ค. 2014

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของไทยที่อุดมไปด้วยหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหิน สมัยโลหะ ต่อเนื่องมาจนยุคประวัติศาสตร์ ที่เด่นชัดคือ เมืองเชียงแสน เมืองโบราณริมแม่น้ำโขงของอาณาจักรล้านนา สถาปนาขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะเสื่อมโทรมลงพร้อมกับการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรล้านนา

นับตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา พื้นที่เมืองเชียงแสนเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะการก่อตั้งอำเภอเชียงแสน นโยบายการค้าต่างประเทศ และความพยายามผลักดันเชียงแสนเป็นมรดกโลก

ด้วยเหตุนี้ คณะทำงานฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย และฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงได้เดินทางไปเก็บข้อมูลโบราณสถานและจารึกในเมืองโบราณเชียงแสน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557 เพื่อนำข้อมูล ณ สภาพปัจจุบันมาประมวลและเผยแพร่ในฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรต่อไป

เอกสารฉบับเต็ม :