วังถนนหน้าพระลาน : ประวัติการครองวัง


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 6 เม.ย. 2015

พื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้น ในอดีตเป็นที่ตั้งของวัง 3 วัง แยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็น วังถนนหน้าพระลาน วังตะวันตก (คนทั่วไปนิยมเรียกว่า วังท่าพระ) วังถนนหน้าพระลาน วังกลาง และวังถนนหน้าพระลาน วังตะวันออก

เอกสารฉบับเต็ม :