ฟันและสุขภาพช่องปากของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ.ห้วยขุนราม จ.ลพบุรี


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 10 พ.ย. 2017

ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลและศึกษาฟันและสุขภาพช่องปากคนก่อนประวัติศาสตร์จากตัวอย่างโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปแปลความเรื่องประชากร สร้างภาพและความเข้าใจในเรื่องราวของคน ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม-วัฒนธรรมบางประการของคนในชุมชนโบราณบ้านโป่งมะนาว ชุมชนตัวแทนชุมชนหนึ่งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออก 

เอกสารฉบับเต็ม :