ในความเหมือน มีความต่าง : สืบสายสัมพันธ์ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานโบราณคดี


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 21 ก.ค. 2014

ในความเหมือน มีความต่าง :

สืบสายสัมพันธ์ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานโบราณคดี [1]

ปิยณัฐ สร้อยคำ [2]

การก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในประชาคมอาเซียน ไม่ใช่เพียงการพูดถึงภาพฝันในอนาคตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการย้อนมองอดีตผ่านหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งช่วยให้มนุษย์ในปัจจุบันสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในภูมิภาคในอดีต ที่สามารถนำมาเชื่อมความร่วมมือในอนาคตได้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดการบรรยายทางวิชาการครั้งที่ 2 ในโครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในหัวข้อเรื่อง "ในความเหมือน มีความต่าง : สืบสายสัมพันธ์ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานโบราณคดี" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทราวุธ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว

ศ.เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เริ่มต้นด้วยการตีความหมายของชื่อการบรรยาย “ในความเหมือน มีความต่าง” ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมบางประการ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียเหมือนกัน แต่เกิดการเลือกรับแนวคิดและปรับให้เข้ากับความเป็นพื้นถิ่น ทำให้แต่ละท้องที่มีอัตลักษณ์และวิถีที่ต่างกันไป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นภูมิภาคอันอุดมสมบูรณ์ด้วยความแตกต่างหลากหลาย เนื่องจากถูกขนาบด้วยสองอารยธรรมใหญ่ทั้งจีนและอินเดีย

การทำความเข้าใจอาเซียนผ่านสายสัมพันธ์ของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านหลักฐานโบราณคดี ทำให้เราได้รับรู้ว่าผู้คนในแถบนี้มีอดีต ความเป็นมา และลักษณะร่วมกันอย่างไร ในขณะเดียวกันได้ค้นพบว่ามีหลายอย่างเช่นกันที่ต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นถิ่น การที่ได้เห็นทั้งความเหมือนและความต่างเช่นนี้ ทำให้เราพอที่จะเชื่อมโยงและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจประชาคมและภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้าในอาเซียนอย่างมั่นคง ต้องไม่ลืมที่จะเรียนรู้และเข้าถึงอดีตจากหลักฐานทางโบราณคดี

 

คลิปการบรรยาย 1

คลิปการบรรยาย 2

คลิปการบรรยาย 3

คลิปการบรรยาย 4

คลิปการบรรยาย 5

 

        

 

ท่านที่ต้องการฟังการบรรยายและชมการแสดงทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ผ่านมาของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สามารถติดตามได้ที่ SAC VDO Channel

--------------------------------

[1]ชื่อหัวข้อการบรรยายทางวิชาการครั้งที่ 1 ในโครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

[2]นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)