ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 29 มี.ค. 2013

ด้วยเหตุที่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เผยแพร่ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้น การ “ยกระดับความน่าเชื่อถือ” และ “การระบุแหล่งที่มา” ของข้อมูลแหล่งโบราณคดีจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ข้อมูลเรื่องแหล่งโบราณคดีในอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นข้อมูลที่ฉาบฉวยและขาดความน่าเชื่อถือ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงจัดทำ “ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และการจัดการแหล่งโบราณคดี

ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร อาจแตกต่างไปจากฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีของหน่วยงานอื่นตรงที่เน้นนำเสนอประวัติการศึกษา สภาพปัจจุบัน สภาพการจัดการและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน รวมทั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ Google Maps

อย่างไรก็ตาม แหล่งโบราณคดีในประเทศไทยมีนับพันนับหมื่นแหล่ง คณะผู้จัดทำจึงได้คัดเลือก “แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ” มาจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลก่อน โดยแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในที่นี้คือ แหล่งโบราณคดีที่มีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์-โบราณคดีไทย หรือเป็นตัวแทนของแต่ละยุคสมัยในจังหวัดนั้นๆได้ดี หรือเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมในวงกว้าง

ข้อมูลของแหล่งโบราณคดีบางแหล่งมีมากมาย ถูกเก็บอยู่หลายที่ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอ ทางทีมงานไม่สามารถรวบรวมและติดตามได้ทั้งหมดในคราวเดียว การเพิ่มเติมและ update ข้อมูลยังต้องมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทางคณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับน้ำใจจากกัลยาณมิตรในการเข้ามาร่วมตรวจสอบข้อมูล แสดงความคิดเห็น แนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อช่วยให้ข้อมูลในฐานฯถูกต้องทันสมัย และจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในท้ายที่สุด

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ...ขอบคุณครับ

คณะผู้จัดทำ