วัดธารากร


โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2022

ชื่ออื่น : วัดบางน้อย

ที่ตั้ง : บ้านบางน้อย ม.4

ตำบล : เจ๊ะเห

อำเภอ : ตากใบ

จังหวัด : นราธิวาส

พิกัด DD : 6.262850 N, 102.041665 E

เขตลุ่มน้ำหลัก : ทะเลอ่าวไทย, บางนรา, โก-ลก

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

จากแยกตากใบ ใช้ถนนชลธารา-สามแยก ไปตามถนนประมาณ 40 เมตร ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามถนนอีก 250 เมตร ถึงวัดธารากร หรือจากแยกตากใบสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 42 มุ่งหน้าตัวจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 260 เมตร จะพบทางเข้าวัดธารากรอยู่ทางขวามือ (ต้องไปกลับรถเพื่อจะเข้าสู่วัด)

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดทางการท่องเที่ยว

สามารถเข้าชมอุโบสถได้ทุกวัน โดยไม่เสีค่าใช้จ่าย แต่โดยปกติอุโบสถไม่เปิดให้เข้าชมภายในเป็นการทั่วไป หากต้องการเข้าชมภายใน ติดต่อที่  073-582-000

หน่วยงานที่ดูแลรักษา

วัดธารากร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร

รายละเอียดการขึ้นทะเบียน

ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17ง หน้า 13 วันที่ 17 มีนาคม 2542

ภูมิประเทศ

ที่ราบ

สภาพทั่วไป

วัดตั้งอยู่ในตัวอำเภอตากใบ เป็นวัดและอุโบสถที่ยังคมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

9 เมตร

ทางน้ำ

แม่น้ำโก-ลก, แม่น้ำบางนรา, ทะเลอ่าวไทย

สภาพธรณีวิทยา

ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลคลื่น ลักษณะตะกอนเป็นทรายและทรายปนกรวดของหาดสันดอน สันทราย และเนินทราย (กรมทรัพยากรธรณี 2559) 

ประวัติการศึกษา

ไม่พบผลลัพธ์

ประเภทของแหล่งโบราณคดี

ศาสนสถาน

สาระสำคัญทางโบราณคดี

วัดธารากร เป็นวัดราษฎร์ ฝ่ายมหานิกาย ตามทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2565) ระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2400 

วัดธารากร เดิมมีชื่อว่า “วัดบางน้อย” ตามชื่อหมู่บ้าน สิ่งสำคัญภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ อุโบสถ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีมุขยื่นออกมาทางด้านหน้าและด้านข้าง หลังคาเป็นเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงมงกุฎ บริเวณด้านหน้ามีจารึกระบุปี “พ.ศ.๒๔๗๖” และเหนือประตูด้านข้างจารึกว่า “สร้างเมื่อปีระกา” ส่วนเหนือประตูด้านทิศเหนือ มีจารึก “จ.ศ.๑๒๙๕” และ “ร.ศ.๑๕๒” บริเวณมุขด้านหน้าประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปคล้ายนกหัสดีลิงค์ บริเวณพานไม้ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมรูปดวงดาว นก ค้างคาว ผีเสื้อ และดอกไม้ (ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ และคณะ 2561:255)

ผู้เรียบเรียงข้อมูล-ผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

บรรณานุกรม

กรมทรัพยากรธรณี. การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2559.

กรมศิลปากร. "วัดธารากร" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2565. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/

ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์, ศิริพร สังข์ศิริ,  และธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์. 247 โบราณสถานภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและข้อมูลหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี. นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช, 2561.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ระบบทะเบียนวัด. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2565. เข้าถึงจาก http://binfo.onab.go.th/Temple/Temple-List-view.aspxข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี