พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 7


โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2022

ที่ตั้ง : ถ.ปัตตานี - นราธิวาส (42)

ตำบล : โคกโพธิ์

อำเภอ : โคกโพธิ์

จังหวัด : ปัตตานี

พิกัด DD : 6.730580 N, 101.095075 E

เขตลุ่มน้ำหลัก : ปัตตานี, ทะเลอ่าวไทย

เขตลุ่มน้ำรอง : คลองลำอ่าน, คลองพาน, คลองท่าเรือ, คลองท่าสาน

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

พลับพลาตั้งอยู่ด้านหลังหมวดทางหลวงโคกโพธิ์ ข้างสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ ในตัวอำเภอโคกโพธิ์

ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดทางการท่องเที่ยว

เป็นโบราณสถานของอำเภอโคกโพธิ์และจังหวัดปัตตานี เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าเขข้าชม

หน่วยงานที่ดูแลรักษา

กรมศิลปากร

การขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร

รายละเอียดการขึ้นทะเบียน

ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 136 ฉบับพิเศษ หน้า 19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2518

ภูมิประเทศ

ที่ราบ

สภาพทั่วไป

พลับพลาตั้งอยู่ด้านหลังหมวดทางหลวงโคกโพธิ์ ข้างสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ ในตัวอำเภอโคกโพธิ์ ล้อมรอบด้วยเขตชุมชน ปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

25 เมตร

ทางน้ำ

คลองท่าเรือ, คลองท่าสาน, คลองพาน, คลองลำอ่าน, แม่น้ำปัตตานี, อ่าวไทย

สภาพธรณีวิทยา

ตะกอนน้ำพาสมัยโฮโลซีน (กรมทรัพยากรธรณี 2559)

ยุคทางโบราณคดี

ยุคประวัติศาสตร์

สมัย/วัฒนธรรม

สมัยรัตนโกสินทร์

อายุทางโบราณคดี

พ.ศ.2472

ประวัติการศึกษา

ชื่อผู้ศึกษา : กรมศิลปากร

ปีที่ศึกษา : พ.ศ.2558

วิธีศึกษา : บูรณปฏิสังขรณ์


ประเภทของแหล่งโบราณคดี

พระราชวัง/วัง, ที่พักชั่วคราว

สาระสำคัญทางโบราณคดี

พลับพลาแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงใน พ.ศ.2472 โดยขุนอัคนีนายสถานีรถไฟโคกโพธิ์เป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง แม่งานก่อสร้าง และเป็นผู้ออกแบบจัดหาไม้ของกรมรถไฟหลวง สมทบกับไม้ที่อำเภอโคกโพธิ์ ต่อมาพระทำนุ นายอำเภอโคกโพธิ์ ได้นิมนต์พระครูมนัสสมณคุณ (สีพุด) เจ้าอาวาสวัดมะเดื่อทอง มาเป็นหวหน้าช่าง โดยมีพระลูกวัดและชาวบ้านเป็นลูกมือ พลับพลาหลังนี้เป็นอาคารทรงไทยหลังคาาจั่ว มีขนาดกว้าง 6.6 เมตร ยาว 8.95 เมตร มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ตัวไม้พลับพลาทาสีแดง กรมศิลปากรได้บูรณะอาคารหลังนี้ครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2558 (ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ 2561: 242)

ผู้เรียบเรียงข้อมูล-ผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

บรรณานุกรม

กรมทรัพยากรธรณี. การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดปัตตานี. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2559.

กรมศิลปากร. "พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 7" ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน์). เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2565. เข้าถึงจาก http://gis.finearts.go.th/fineart/

ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์, ศิริพร สังข์ศิริ,  และธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์. 247 โบราณสถานภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและข้อมูลหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี. นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช, 2561.ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี