ตาพระยา : พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียบ วัดตาพระยา


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 1 มี.ค. 2013

อำเภอตาพระยา เป็นอำเภอที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดสระแก้ว ทิศเหนือติดกับอำเภอโนนดินแดงและอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบันเตียเบียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และทิศตะวันตกติดกับอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เดิมตาพระยาเป็นเพียงตำบลตาพระยา ขึ้นกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี จนในปี พ.ศ.2502 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอตาพระยา และเป็นอำเภอตาพระยา ในปี พ.ศ.2506 ขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรี กระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2536 อำเภอตาพระยาจึงขึ้นกับจังหวัดสระแก้วนับแต่นั้นเป็นต้นมา

เอกสารฉบับเต็ม :