วังถนนหน้าพระลาน : หลักฐานจากใต้ตึกแถว


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 15 ส.ค. 2016

จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ตึกแถวริมถนนหน้าพระลานเมื่อปี 2553 ภายใต้การควบคุมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมศิลปากร นอกจากจะพบข้อมูลหลักฐานการก่อสร้างตึกแถวแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว ยังพบซากโบราณสถานสมัยวังถนนหน้าพระลาน

เอกสารฉบับเต็ม :