เสมาหินที่บ้านกุดโง้ง ชัยภูมิ


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 30 ก.ย. 2018

บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่อย่างค่อนข้างหนาแน่นสลับกับพื้นที่เกษตรกรรมนั้น หากย้อนกลับไปเมื่อราวพันปีก่อน ก็จะพบการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และน่าจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความสำคัญในพื้นที่แถบนี้ในสมัยนั้น โดยเฉพาะด้านศาสนาและความเชื่อ เห็นได้จากการปรากฏหลักฐานเป็นเสมาหินทรายขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงต้นยุคประวัติศาสตร์ หรืออาจกล่าวได้ในภาพรวมว่าอยู่ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีของภาคอีสาน สร้างขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-16

 

เอกสารฉบับเต็ม :