นำความรู้สู่ชุมชน-แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 17 ต.ค. 2018

 นิสา เชยกลิ่น
 
         15 สิงหาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน-เยาวชน เขาศรีวิชัย สืบเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) นำโดย สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ณ วัดเขาศรีวิชัย และโบราณสถานเขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
จากซ้าย -นายพีรพน พิสณุพงศ์ พลตรีหญิงปิยนุช รัตนวิชัย นายเอนก สีหามาตย์ และนายอาณัติ บำรุงวงศ์
 
         พลตรีหญิงปิยนุช รัตนวิชัย ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงบทบาทศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ว่าอยู่ในฐานะการส่งเสริมการศึกษา ขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก นอกจากนี้ยังพัฒนาความรู้ในเรื่องชุมชนให้กับเยาวชนในพื้นที่
       จากนั้นนายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมศิลปากรที่เขาศรีวิชัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ 2 แล้ว ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
       พันเอก รศ. สุรัตน์ เลิศล้ำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวเสริมว่าศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้ามาทำงานในพื้นที่โบราณสถานเขาศรีวิชัยร่วม 10 ปีแล้ว ทั้งยังจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อบรมเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ สำนึกรักถิ่นฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในพื้นที่และโรงเรียนเขาศรีวิชัย นอกจากนี้ยังนำเยาวชนจากนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ประวัติและความสำคัญของโบราณสถานเขาศรีวิชัยอีกด้วย
         นายสุรพล หุ่นเจริญ กำนันตำบลเขาศรีวิชัย กล่าวขอบคุณกรมศิลปากรที่เห็นถึงความสำคัญของเขาศรีวิชัย
        นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวว่าในอดีตเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากร นครศรีธรรมราช มีโอกาสได้มาทำงานที่เขาศรีวิชัย สมัยที่คุณนงคราญ สุขสม เข้ามาขุดค้น และเห็นว่าเยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจเรื่องเขาศรีวิชัยเป็นอย่างดี และรู้สึกยินดีที่วันนี้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเขาศรึวิชัยเลยก็ว่าได้
     การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำความรู้ที่นักโบราณคดี นักวิจัย ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานเขาศรีวิชัย มาเผยแพร่ให้กับคนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงความสำคัญของแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่ของแหล่งโบราณสถานเขาศรีวิชัย หัวข้อการบรรยายมีดังนี้ รายงาน “ความก้าวหน้างานโบราณคดีเขาศรีวิชัยล่าสุด” โดย นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช, เปิดตำนานเรื่องเล่า “พระนารายณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาศรีวิชัย” โดย ยุววิจัยประวัติศาสตร์ ตัวแทนเยาวชน โรงเรียนวัด เขาศรีวิชัย, ขยายความ “ตำนานพระนารายณ์ และความหมายที่แฝงในตำนานท้องถิ่นของไทย” โดย นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),  บรรยายทางวิชาการ  “The Recently Discovered Image of Avalokitesvara at Kho Srivichai, Phunphin, Suratthani / รูปประติมากรรมชิ้นใหม่ที่ขุดพบที่เขาศรีวิชัย” บทความของ ดร.นันทนา ชุติวงศ์ อ่านโดย ผู้ดำเนินรายการ, บรรยายเรื่อง “A Common Archaeological Landscape Between Kao Srivijaya and Phnom Da” โดย Mr. Im Sokrithy, APSARA Authority Cambodia, บรรยายเรื่อง “Cultural Communication Between the Ancient Champa Kingdom(s) and the Peninsular Thailand: An art history view to comparative study of My Son temple site and Kao Srivijaya” โดย Mr. Trans Ky Phuong, Vietnam. และอภิปรายเรื่อง “ชุมชน-โรงเรียน-วัด-โบราณสถานเขาศรีวิชัย ในวันนี้และวันหน้า” ร่วมเสวนา พระมหาประทิ่น เขมจารี วัดท้าวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยยศ กล่อมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาศรีวิชัย นายยุทธนา บ้วนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย นายอเนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลากร ดำเนินรายการโดย นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
         นอกจากนี้ยังพาชมนิทรรศการโบราณวัตถุที่พบใหม่ที่เขาศรีวิชัย และพาขึ้นไปชมโบราณสถานที่เขาศรีวิชัยอีกด้วย
 
โบราณคดีเขาศรีวิชัย
 
ชมโบราณสถานบนเขาศรีวิชัย
 
ชมโบราณสถานเขาศรีวิชัย
 
สามารถชม Live การบรรยายย้อนหลังได้ที่ โบราณคดีเขาศรีวิชัย - สำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราช 
 

อรรถาภิธานศัพท์ :