โบราณคดีคืออะไร [Infographic]


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 7 ก.ค. 2017

อินโฟกราฟิกที่จะทำให้รู้จักพื้นฐานของงานโบราณคดีมากขึ้น ให้ผู้อ่านได้ทราบความหมายของโบราณคดี นักโบราณคดีศึกษาอะไร ไม่ศึกษาอะไร เป้าหมายของการทำงานและขั้นตอนการทำงานทางโบราณคดี