มรดกโลกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Infographic]

อินโฟกราฟิกนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ร่วมสำรวจ ค้นคว้า เรียนรู้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์และวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม