บทความ


แสดง 21 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

ลำดับสมัยย่อยของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว : ศึกษาเบื้องต้นจากรูปทรงเครื่องมือเหล็ก

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล 22 พ.ย. 2012

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดลองใช้คุณลักษณะด้านรูปทรง (Formal Attribute) ของเครื่องมือเหล็ก เป็นตัวแปรในการทดสอบเบื้องต้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือไม่ ถ้าหากมีก็สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความนิยมด้านรูปทรงของเครื่องมือเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง อีกทั้งยังอาจเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งสมัยย่อยวัฒนธรรมของคนก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านโป่งมะนาวด้วย อ่านเพิ่มเติม